POKAŻ MENU

Rejestracja
Działalność gospodarcza

Informacje dostępowe

Adres e-Mail jest wykorzystywany jako login użytkownika oraz służy do otrzymywania wiadomości systemowych
Unikalna nazwa użytkownika jest wykorzystywana między innymi jako identyfikacja użytkownika w ramach listy ofert dla aukcji
Hasło to minimum 6 znaków, co najmniej jedna mała i duża litera, co najmniej jedna cyfra oraz co najmniej jeden symbol (!@#$%^&*?()-_=+{};:,<.>)

Firma - dane reprezentanta

UWAGA: numer telefonu jest wykorzystywany do aktywacji konta oferenta. W przypadku podania błędnego numeru aktywacja nie będzie możliwa.

Firma - informacje

Adres firmy

Adres do korespondencji

Adres do korespondencji różny od powyższego

Dodatkowe ustawienia profilu

Oświadczenia

Akceptuję regulamin portalu aukcji internetowych *


KLAUZULE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Użytkowniku, informujemy Cię, że operatorem portalu www.poleasingowe.pl (dalej „Portal”) jest Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z/s w Komornikach koło Środy Śląskiej. W związku z pozyskaniem przez Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Chcesz wiedzieć dlaczego i jak to robimy? Zapoznaj się proszę z poniższą informacją dotyczącą procesu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych napisz maila na adres rodo@poleasingowe.pl.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Lipowej 2, 55- 300 Środa Śląska, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000331675, NIP 894-297-65-50, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł.

  W przypadku aukcji internetowych organizowanych na portalu poleasingowe.pl przez BZ WBK Leasing S.A., administratorem Twoich danych będzie BZWBK Leasing S.A. z siedzibą w: 60-198 Poznań, ul. Kolorowa 8, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026084, w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 250.000.000,00 złotych. Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez w/w administratora opisane są w dokumentach znajdujących się pod tym adresem RODO oraz wskazane na aukcjach ruchomość BZ WBK Leasing S.A.

 2. Podstawy i cele przetwarzania

  Dane Użytkownika są przez nas przetwarzane w celach:

  • określonych w zgodzie i na jej podstawie. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie spowoduje, że Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. nie będzie mogło przetwarzać dane w celach określonych w zgodzie,
  • rejestracji na Portalu oraz korzystania przez Użytkownika z należącego do niego konta na Portalu, w tym przeglądania aukcji i składania ofert, a także w celu zawarcia przez Użytkownika umowy nabycia ruchomości oferowanych na portalu www.poleasingowe.pl na podstawie oferty złożonej przez Użytkownika (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • obsługi licytacji oraz finalizacji transakcji zawartych za pośrednictwem Portalu (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • analitycznych (doboru usług do potrzeb Użytkowników; optymalizacji działania Portalu na podstawie uwag Użytkowników na ten temat, ich zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów, obsługi sprzedaży i posprzedażowej w zakresie określonym w regulaminie, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust.1lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji użytkowników i określania jakości obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Użytkownikom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników za pomocą profilowania (co zostało wyjaśnione poniżej), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników za pomocą profilowania (co zostało wyjaśnione poniżej), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz jego partnerów, w zakresie określonym przeprowadzoną przez Administratora i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • zapewnienia najwyższych poziomów bezpieczeństwa, w tym w zakresie wsparcia informatycznego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przestrzegania stosownych przepisów prawa np. zakresie księgowym, rachunkowym, podatkowym i in. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Odbiorcy danych

  Dane osobowe Użytkowników możemy udostępniać następującym kategoriom współpracujących z nami podmiotów:

  • podmiotom oferującym ruchomości do sprzedaży na naszym portalu poleasingowe.pl,
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, którymi posługujemy się przy ich przetwarzaniu:
   • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi związane z przechowywaniem i transportem ruchomości,
   • firmom księgowym, prawniczym i informatycznym,
   • audytorom, doradcom i podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

 4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Okres przechowywania danych:
  • Dane, które pozyskaliśmy w celu korzystania przez Użytkownika z portalu poleasingowe.pl, przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z Portalu oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Użytkownik usunął swoje konto na Portalu.
  • Dane Użytkowników pozyskane w związku z zawarciem umów sprzedaży ruchomości przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tych umów.
  • Podstawowe dane kontaktowe, które pozyskaliśmy przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do chwili zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub ustalenia przez nas, że dane te się zdezaktualizowały.
  • Dane, które są przez nas przechowywane celem wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo przetwarzamy przez okres wskazany w stosownych przepisach.
 6. Uprawnienia Użytkowników:

  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) jego danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • prawo do przenoszenia danych:
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek korzystania przez niego z Portalu w tym w szczególności:

  • składania ofert,
  • zawierania umów sprzedaży ruchomości za pośrednictwem Portalu,

  Niepodanie nam danych osobowych uniemożliwia założenie profilu użytkownika na Portalu i korzystanie z Portalu, w tym w szczególności składanie ofert oraz nabycie ruchomości za pośrednictwem Portalu.

 8. Profilowanie i marketing

  Administrator danych osobowych może stosować narzędzia marketingu bezpośredniego oraz służące profilowaniu w celu świadczenia swoim Użytkownikom usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Działanie Portalu oparte na profilowaniu może polegać na gromadzeniu danych o zachowaniach jego Użytkowników (w postaci plików cookies), a następnie ich automatycznym przetwarzaniu w celu prezentowania Użytkownikom ofert najbardziej odpowiadających ich preferencjom. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego oraz profilowania.


Niniejszym wyrażam zgodą na otrzymywanie od spółki Europejskie Centrum Remarketingu sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Lipowej 2, 55-300 Środa Śląska, informacji handlowej za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie ofert specjalnych i promocji produktów.
Wyrażam zgodę na używanie przez spółkę Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Lipowej 2, 55-300 Środa Śląska wykorzystywanych przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputera, smartfona itp.) dla celów marketingu bezpośredniego poprzez przesyłanie np. na mój adres e-mail lub numer telefonu informacji marketingowych, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących.
zgoda ogólna
Informacja uzupełniająca:

Wypełnienie formularza rejestracyjnego powoduje, że ma podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacja konta Oferenta prosimy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w niniejszym mailu.